Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !

Berodung an Info-Sessioun fir Jonker

Du hues mat der Schoul opgehal oder sichs eng Léier? Du sichs eng Ënnerstëtzung beim Ausschaffe vun Iddie wats du an denger aktueller Liewenssituatioun vu schouleschen, berufflechen an anere Méiglechkeeten hues? Zesumme mat anere Jonke kanns du an engem lockere Kader mat Vertrieder vum Service national de la jeunesse an der ADEM-OP iwwer deng Pläng … Continued

Mat der Schoul oder de Studie (fréizäiteg) opgehalen oder fäerdeg? An elo?

Programme: Ausserschoulesch Projeten déi dir hëllefen däi Liewensprojet ze gestalten: – Formatiounen – Fräiwëllegendéngscht – Kreativ Atelieren – Méiglechkeete fir eng individuell Berodung a Begleedung – Stages de découverte Den Diplom+, eng Formatioun nom Lycée: – Orientation vers des formations complémentaires Berodung a Begleedung vu Jonken an der Maison de l’orientation: – U wie kann … Continued