Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !

Mat der Schoul oder de Studie (fréizäiteg) opgehalen oder fäerdeg? An elo?

Programme: Ausserschoulesch Projeten déi dir hëllefen däi Liewensprojet ze gestalten: – Formatiounen – Fräiwëllegendéngscht – Kreativ Atelieren – Méiglechkeete fir eng individuell Berodung a Begleedung – Stages de découverte Den Diplom+, eng Formatioun nom Lycée: – Orientation vers des formations complémentaires Berodung a Begleedung vu Jonken an der Maison de l’orientation: – U wie kann … Continued